تجاصا|خدمات|لجستیک

لجستیک

مشاوران ما کارشناسان برنامه ریزی عملیاتی هستند و اطمینان حاصل می کنند که فرایندها در زمان مناسب به مکان مناسب منتقل می شوند.