زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

فعالیت های لجستیکی و زنجیره تأمین می تواند بخش زیادی از درآمد فروش شرکت را تحت تاثیر خود قرار داده و در نتیجه برنامه ریزی دقیق و بهینه سازی هزینه ها بسیار مهم است.
بهینه سازی نحوه عملکرد پروسه های مختلف مانند تولید، پردازش سفارش، انبارداری و حمل و نقل با یکدیگر و اطمینان از اینکه مشتریان شما خدمات مورد نیاز را از طریق کمترین هزینه ها دریافت می کنند، در چگونگی عملکرد زنجیره تأمین موثر می باشد. 

برنامه ریزی زنجیره تأمین به مهارت های زیادی از ریاضیات کاربردی گرفته تا رفتار سازمانی نیاز داشته و در این زمینه ما قادر خواهیم بود تا تمام اجزاء زنجیره تأمین فرآیند مشتری را بررسی و بهینه نماییم.

 مدیریت زنجیره تامین+