مدیریت موجودی کالا

آیا واقعاً ما می دانیم که در انبار خود به چه سطح موجودی نیاز داریم؟
 باید موجودی کالا به طور موثر مدیریت شود تا اطمینان حاصل شود که بر فضای ذخیره سازی انبار و فضای عملیاتی موجود و همچنین سرمایه در گردش تأثیر منفی نگذارد.

چگونه سطح مطلوب موجودی را برای اطمینان از تعادل بین سرمایه در گردش و سطح خدمات محاسبه می کنید؟

شما چگونه تیم مالی را راضی می کنید که سطح موجودی فعلی کارآمد است و در عین حال تیم فروش را راضی می کنید که سطح موجودی فعلی اهداف سرویس دهی به مشتری را برآورده کند؟

چه اهرم هایی به شما امکان می دهد که موجودی کالا را کاهش دهید، اما همچنان اهداف خدمات مشتری و محدودیت های سرمایه درگردش را برآورده می کنید؟

اینها سوالاتی است که می توانیم به شما در پاسخگویی کمک کنیم، تا اطمینان حاصل شود که شما یک سیاست موجودی قوی، کارآمد و مبتنی بر خدمات مناسب برای آینده دارید.

به عنوان بخشی از مشاوره انبار، می توان سیاست بهینه موجودی را طراحی و پیاده سازی کرده تا اطمینان حاصل شود که در حین کاهش سرمایه در گردش و به حداکثر رساندن فضای ذخیره سازی انبار، سطح سرویس دهی مناسب به مشتریان ارائه گردد.